member-academic-staff-he

פאדי קיזל

פאדי קיזל
מרצים
04-8292378
היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה, קרית הטכניון, חיפה 32000, חיפה

השכלה:

  • תואר ראשון Sc. בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2006 .
  • תואר שני Sc. (בהצטיינות) בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2008.
  • דוקטורט D. בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הטכניון 2014.

בתר-דוקטורט

המעבדה לעיבוד אותות, הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת איסלנד 2018-2016.

 

פרסים:

  • זוכה מלגת מעוף של הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ,המועצה להשכלה גבוהה, לקליטת חברי סגל צעירים מצטיינים לשנים (2021-2018).
  • עמית (קתדרה) בתכנית הטכניון ,Chaya Career Advancement Chair 2020-2018.
  • זוכה מלגת הועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) ,המועצה להשכלה גבוהה, לבתר דוקטורט מצטיין לשנים (2017-2016).