רדיאן

עדי רדיאן

, פרופ"ח
פרופסור חבר

כימיה סביבתית לצורכי טיפול בקרקעות ומקורות מים מזוהמים
גורל ותהליכי פירוק של מזהמים בסביבה
תהליכים כימיים וביולוגיים בממשק מים קרקע
שילוב טכנולוגיות ספיחה עם תהליכי פירוק כימיים וביולוגיים לייעול תהליכי טיפול במזהמים
שימוש במינרלי-חרסית ותחמוצות כמשטחים פעילים בתהליכי טיפול ביולוגיים וכימיים
חמצון בתת-הקרקע של מזהמים אורגניים