Mamane

Yaacov Mamane

, Emer. Prof.
Professor Emeritus

מקורות והסעה של מזהמי אויר באטמוספירה
שימוש במיקרוסקופיה אלקטרונית למחקר של חלקיקים אטמוספריים.
אבק מהסהרה – ספיחת חלקיקים ומזהמים, פטריות ובקטריות על מינרלים טבעיים.
מחקר של זיהום אויר עירוני