כרמל

מודלים מרחביים דינמיים של מערכות אקולוגיות
תהליכים של שינויי צומח
מיפוי המגוון הביולוגי באמצעות משתני סביבה
חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפי באקולוגיה וסביבה